POLITIKA KVALITY

KOMI Power s.r.o., IČ: 29395704, Nošovice 292, 739 51  Nošovice

 

Společnost KOMI Power s.r.o. podniká v oblasti obchodní činnosti, dodávek
a montáží potrubních rozvodů a obchodu a dodávek technických plastů. Základním
cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků. Tohoto cíle je možno
dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných služeb
prostřednictvím neustálého zlepšování všech  identifikovaných procesů ve společnosti.
Pro naplnění této vize realizuje naše společnost účinný a jednoduchý systém řízení
kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Vedení společnosti stejně jako její zaměstnanci se zavazují k:

  • Dodržování všech platných závazných předpisů a ustanovení.
  • Zlepšování komunikace na všech úrovních společnosti.
  • Zajištění kvalifikovaných pracovníků a soustavnému plánovitému zvyšování jejich kvalifikace.
  • Neustálému zlepšování a předcházení znečišťování životního prostředí.
  • Spolupráci se subjekty prokazující jejich vztah k řízení kvality.
  • Rozvíjení a udržování systému řízení kvality.

S touto politikou je každý ze zaměstnanců povinen nejen se seznámit, ale zároveň si ji
musí i plně osvojit. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace
naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je
přesvědčeno o její správnosti.

 

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Systém
managementu ověřujeme pravidelnými prověrkami.

 

Za dosažení stanovených cílů a programů odpovídá jednatel společnosti.

V Nošovicích, 16. října 2017